ჭიქა

classic ჭიქა “Classic”

კერამიკული თეთრი ჭიქა
ყველაზე პოპულარული
ვარიანტია გამოსახულების
დასატანად.«Classic»
ჭიქაზედატანილი სურათი
ყველას-თვის იდეალური
და უნივერსალური
საჩუქარია.

879875_a-500x500

ჭიქა “ოქროსფერი”

ოქროსფერი ჭიქა პერლამუ-
ტის ბზინვარებით საუკე-
თესოა ლოგოტიპებითა და
სხვადასხვა ვექტორული
გამოსახულებებით გასაფ-
ორმებლად.ჭიქის მოცულო-
ბა 300 მლ.დასატანი გამო-
სახულების ზომა 9,0х20,0 სნტ.

1

ჭიქა “ვერცხლისფერი”

ვერცხლისფერი ჭიქა პერ-
ლამუტის ბზინვარებით
საუკეთესოა ლოგოტიპები-
თა დასხვადასხვა ვექტორ-
ული გამოსახულებებით
გასაფორმებლად.ჭიქის
მოცულობა 300 მლ.დასა-
ტანი გამოსახულების ზომა
9,0х20,0 სნტ.

რაოდენობა11050
ფასი ლარში1087
რაოდენობა11050
ფასი ლარში161411
რაოდენობა11050
ფასი ლარში161411


0e0b0c845191af206e5016a8ce9f6bea

     ჭიქა “ქამელეონი”

ჭიქა “ქამელეონი” ანუ თე-
რმოჭიქა არის სტანდარტუ-
ლი, ცილინდრული,შავი ან
ლურჯი,პრაქტიკულად იგი
ბიზნეს სუვენირია მთელი
ხიბლი ამ მოდელის არის ის
რომ,ცხელი წყლის,ჩაის ან
ყავის ჩასხმამდე ჭიქა არის
შავი ან ლურჯი (სურათის
მკრთალი სილუეტით) ჩას-
ხმისშემდგომ მუქი გარსი
შორდება და ჩნდება სასუ-
რველი სურათი

08c073b04f1598771657fdec4e9a47fd

ჭიქა “ქამელეონი შავი კვადრატი”

ჩვეულებრივი თეთრი კერა-
მიკული ჭიქა მუქი ფერის
დასატანი ველით მას ანა-
ლოგიური მახასიათებლები
გააჩნია როგორიც სხვა ანი-
მაციურ ჭიქებს.მისი მოცუ-
ლობა 300 მლ.დასატანი
გამოსახულების ზომა
9,0х20,0 სანტიმეტრია.
აჩუქე ორიგინალური
საჩუქარი მეგობარს!

872848_a-500x500       ჭიქა “ქამელეონი”
        თეთრი ფონით 

ეს არის მთლიანად შავი ჭი-
ქა როგორც შიგნიდან ასევე
გარედანაც.ჭიქაზე დატანი-
ლი თქვენი სურათის, ლოგ-
ოტიპის ან ფოტოს გამოსა-
ხულება,იდეალურად თეთ-
რი დასატანი არეს გამო,გა-
მოიყურება მკვეთრად და
გადმოცემს ყველა იმ ფერ-
ებსრაც ჩაფიქრებული იყო
დიზაინით.

ჭიქა “ქამელეონი”

რაოდენობა11050
ფასი ლარში201511
რაოდენობა11050
ფასი ლარში201511
რაოდენობა11050
ფასი ლარში201511

4515.60_10_tif_280x280-500x500ჭიქა გამჭვირვალე (მატირებული)

შესანიშნავი ვარიანტი,
ლოგოტიპების,ვექტორული
ნახატისა და ტექსტის დასა-
ტანად.ჭიქა დამზადებულია
ტემპერატურაგამძლე მინისაგან.
ჭიქის მოცულობა 300 მლ.
დასატანი გამოსახულების
ზომა 9,3х20,5 სანტ.

4515.30_5_tif_280x280-500x500

ჭიქა “Black Star”

ეს არის თანამედროვე
სტილის შავი ჭიქა.სი-
მაღლით ცხრა და დია-
მეტრითრვა სანტიმეტრი.
“Black Star” ჭიქაზე
დატანილი სურათი
ყველასათვის იდეალური
და უნივერსალური საჩუქარია.

6475_2_tif_280x280

     ჭიქა გამჭვირვალე
შესანიშნავი ვარიანტი,
ლოგოტიპების,ვექტორული
ნახატისა და ტექსტის დასა-
ტანად.ჭიქა დამზადებულია
ტემპერატურაგამძლე მინისაგან.
ჭიქის მოცულობა 300 მლ.
დასატანი გამოსახულების
ზომა 9,3х20,5 სანტ.

რაოდენობა11050
ფასი ლარში151311
რაოდენობა11050
ფასი ლარში151311
რაოდენობა11050
ფასი ლარში151311

salatovaya-kaemka-i-ruchka7

ჭიქა “Color Pop”

პოპულარული ფოტოჭიქა
“Color Pop”ფერადი
კანტითა და სახელურით
საუკეთესო საჩუქარია
პრაქტიკულად
ყველა ადამიანისთვის.

jeltaya-vnutri-i-rucha6

ჭიქა “Color Tone”

სტანდარტული ზომის
ორიგინალური ფერადგუ-
ლიანი ფოტოჭიქა
“Color Tone”საუკეთესო
საჩუქარია ახალგაზრდა
და ენერგიული ადამია-
ნისთვის.

golubaya-vnutri6

ჭიქა “Color Tone”

სტანდარტული ზომის
ორიგინალური ფერადგუ-
ლიანი ფოტოჭიქა
“Color Tone”საუკეთესო
საჩუქარია ახალგაზრდა
და ენერგიული ადამია-
ნისთვის.

რაოდენობა11050
ფასი ლარში141210
რაოდენობა11050
ფასი ლარში141210
რაოდენობა11050
ფასი ლარში141210

2438283621_7

   ჭიქა ლუმინესცენტური

ეს ჭიქა არის არაჩვეულე-
ბრივი და უნიკალური.
ვინც ერთჯერ მაინც ნახა
სიბნელეში მანათობელი ჭიქა
აუცილებლად მოინდომებს
მის შეძენას.იმის გამო,რომ
ლუმინესცენტური ჭიქა და-
ფარულია სპეციალური პი-
გმენტით ის მთელი დღის
განმავლობაში აგროვებს
შუქს,რომელსაც ასხივებს
სიბნელეში.პიგმენტით და-
ფარული ლუმინესცენტური
ჭიქა სრულად ბიოთავსება-
დი და არა ტოქსიკურია.ის
თავის მანათობელ თვისებ-
ებს 5-6 წლის განმავლობაში
ინარჩუნებს.ამ ჭიქების გა-
მოყენება შესაძლებელია
როგორც მიკროტალღურ
ღუმელში ასევე ჭურჭლის
სარეცხ მანქანებში

Kruzhka keramicheskaya belaya kofeynaya, blyudtse i lozhka     ყავის კომპლექტი 

როგორც არ უნდა შეიცვა-
ლოს  დრო, არსებობენ
კლასიკური საგნები და
ნივთები,რომლებიც არა-
სოდეს გადიან მოდიდან,
რადგან ისინი მნიშვნელ-
ოვან როლს თამაშობენ
ადამიანის ცხოვრებაში.
ამასთან დაკავშირებით
ალბათ, არასდროს მოვა
დრო,როდესაც ადამიანები
შეწყვეტენ ერთმანეთისათ-
ვის საჩუქრების ჩუქებას.
აი ასეთი დელიკატური და
ძალიან ორიგინალური
საჩუქარია კლასიკური ჰარ-
მონიის თანამედროვე ინტე-
რპრეტაცია მაღალხარისხო-
ვანი ყავის ჭიქა ლამბაქითა
და კოვზით.

krujka_pivnay

              ლუდის კათხა
თამამად შეიძლება ითქვას,
რომ მამაკაცისათვის ლუდ-
ის კათხა კლასიკური საჩ-
უქარია.ხშირად ლუდის
კათხებს ფირმის ლოგოთი
უკვეთვენ კომპანიები რომ-
ლებიც გეგმავენ აჩუქონ
უნიკალური სუვენირი თა-
ვიანთ თანამშრობლებს.
მოცულობა (540 მლ)
დიამეტრი/ზომა, 7.7 სნტ.
სიმაღლე, 16.0 სნტ.
წონა ,620 გრ.
საბეჭდი არე,სიგანე 190 სნტ.
საბეჭდი არე,სიმაღლე 100 სნტ

რაოდენობა11050
ფასი ლარში201511
რაოდენობა11050
ფასი ლარში201613
რაოდენობა11050
ფასი ლარში252217